Nomad Design Online

Origineel logo laten maken?

 

Algemene Voorwaarden

Download de Nomad Design Online Algemene Voorwaarden in .pdf

VERSIE: 06-2023

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen 

Nomad Design Online,

gevestigd aan de Theresiastraat 61, 2593 AA ‘s-Gravenhage, Kamer van Koophandel: 76093301

 

en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

In het kader van de diensten van Nomad Design Online kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Privacy Verklaring beschikbaar op de website.

Nomad Design Online biedt online diensten aan via internet en verkoopt daarmee kennis en software-as-a-service. Aan het gebruik van onze diensten en service zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Hier gaat u mee akkoord wanneer u onze diensten en producten afneemt.

Er kunnen uitzonderingen ontstaan in samenspraak met de Opdrachtgever. Deze zullen alleen bindend zijn als deze door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard of online zijn ondertekend.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Nomad Design Online alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 

1.1 Definities

 

Nomad Design Online (onderdeel van Lies Geven, vanaf nu genoemd Nomad Design Online, gevestigd aan de Theresiastraat 61, 2593 AA ‘s-Gravenhage. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 76093301.

www.nomaddesignonline.nl

Opdrachtgever

Degene met wie Nomad Design Online een Overeenkomst is aangegaan.

Partijen

Nomad Design Online en Opdrachtgever samen

Product

Alle Nomad Design Online producten, waaronder mede begrepen (digitale) afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, websites, huisstijlen en technische specificaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Diensten

Alle Nomad Design Online Diensten, waaronder SEO werkzaamheden, adviezen, consulten, aanpassingen, updates, back-ups die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Overeenkomst

Iedere Overeenkomst tussen Nomad Design Online en de Opdrachtgever op grond waarvan Nomad Design Online Diensten levert aan Opdrachtgever en waar deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.

Service Level Agreement

De eventuele tussen Partijen gesloten nadere Overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de geleverde Diensten, welke gekoppeld wordt aan concrete en meetbare kernprestatie-indicatoren. Dit wordt vastgelegd in een contract waar beide partijen achterstaan, tweevoudig schriftelijk ondertekend, of met digitale handtekening.

 

 

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, Overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nomad Design Online. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

2.1       Schriftelijk

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever of andere nadere afspraken tussen Nomad Design Online en Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Nomad Design Online alleen bindend indien en voor zover deze door Nomad Design Online uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.2      Producten en diensten van derden

Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Diensten. Indien dat het geval is, gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de (algemene) voorwaarden van de betreffende derde met terzijdestelling van de daarvan afwijkende voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden.

 

 

3.  Offerte, Factuur en aanvaarding

 

3.1        Nomad Design Online stelt een offerte op waarin Nomad Design Online aangeeft welke werkzaamheden behoren tot de Diensten en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn.

Na aangaan van een Overeenkomst, schriftelijk dan wel mondeling, zal een factuur opgemaakt worden door Nomad Design Online, en indien nodig een contract. Deze dient binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd te worden. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden.

3.2 In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, SEO/vindbaarheid, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, logo’s en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

3.3 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Nomad Design Online kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Nomad Design Online daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte of factuur door Opdrachtgever wordt ontvangen door Nomad Design Online, schriftelijk dan wel mondeling overeengekomen. De offerte of factuur dient door Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.

3.5 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Nomad Design Online werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Nomad Design Online verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

3.6 Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Nomad Design Online zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

3.7 De Opdrachtgever geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de Opdrachtgever gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal Nomad Design Online deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen. In dit specifieke geval kan Nomad Design Online in overleg met de Opdrachtgever ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.

3.8      Opdrachtgever kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan Nomad Design Online een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Dit geldt enkel voor producten en Diensten buiten onze online, digitale Diensten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Overeenkomsten tot het leveren van online, digitale Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien:

 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Opdrachtgever; en
 2. Opdrachtgever heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Nomad Design Online de Overeenkomst is nagekomen.

Let op: bij akkoord online van een offerte, Overeenkomst, contract, of anderszins online aankoop bij Nomad Design Online ziet u af van uw herroepingsrecht en stemt u in met directe levering.

 

 

4.  Uitvoering van de Diensten

 

4.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, schriftelijk dan wel mondeling, zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Nomad Design Online uitgevoerd worden conform de offerte of factuur, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

4.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nomad Design Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van nalaat de facturen te voldoen.

 

 

5.  Drukwerk

5.1 In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door Nomad Design Online. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen. Voor tekortkomingen die toe te schrijven zijn aan de drukker, of andere derde partij voor drukwerk, gelden diens algemene voorwaarden en aansprakelijkheid.

5.2 Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

 

 

6.  Hosting en onderhoud

 

6.1       De hosting van uw website zal lopen via Nomad Design Online. U sluit hiervoor een contract af voor minstens 1 jaar en krijgt u van ons technisch support, houden wij voor u back-ups bij van uw website en verzorgen wij updates van WordPress en verdere Nomad Design Online premium plugins en thema. Wij gebruiken enkel premium software om veiligheid, privacy, snelheid en professionaliteit te waarborgen.

Nomad Design Online is actief in het onderhouden van updates en back-ups. Als dit mogelijk veranderingen brengt in de beschikbaarheid van uw website, zullen we een tijdstip hiervoor communiceren. Calamiteiten kunnen altijd voorkomen, in dat geval proberen wij zo snel mogelijk de website weer functionerend te krijgen.

Voor de hosting service van Nomad Design Online wordt er gebruik gemaakt van diensten van derden. Hiervoor gelden dan ook de algemene voorwaarden van deze partijen:

https://www.greengeeks.com/legal/tos

https://www.vimexx.nl/algemene_voorwaarden.pdf

Tenzij anders vermeld krijgt u het eerste jaar 1 gratis domein naam. Na dit jaar kost dit €12,77 (tenzij dit bij de hostingpartij meer of minder wordt).

 

6.2      Nomad Design Online is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, disfunctioneren, veranderingen in beleid of voorwaarden van derde partijen. Zie 2.2.

 

 

 

7.  Domeinnaam

 

7.1 Nomad Design Online levert de domeinnamen in samenwerking met:

Vimexx

HostTree en GreenGeeks

Kosten hiervoor zijn afhankelijk van de dollar wisselkoers en prijzen van derden. Deze kosten zijn voor de klant en kunnen per jaar verschillen.

7.2 In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van Nomad Design Online gelden voor afzonderlijke producten, met name voor domeinen, aanvullende specifieke voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden gelden ook als het product slechts een onderdeel van het door de Opdrachtgever geboekte pakket is, dat tevens andere producten en diensten bevat. Zo verschillen de verhuiskosten van het verhuizen van uw huidige domeinnaam bij de server, en zijn de kosten hiervoor dus afhankelijk van derde partijen.

7.3 Domeinnamen in het bezit van de Klant blijven eigendom van de Klant, tenzij zij er voor kiezen dit te laten beheren door Nomad Design Online.

7.4 Bij een hosting abonnement krijgt men het eerste jaar de domein naam gratis. Dit jaar is het domein nog eigendom van Nomad Design Online, tenzij anders overeengekomen.

 

8.  Ontwikkelen van Werken

 

8.1 Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.

8.2 Er volgt als eerst een kennismakingsronde met de Opdrachtgever, waaruit een offerte en factuur volgen. Dan zal er een gesprek plaatsvinden over het te leveren product (bijvoorbeeld een logo of website) waarin besproken wordt wat de wensen en mogelijkheden zijn. Er volgen vervolgens een afgesproken aantal revisie momenten waarbij de Opdrachtgever kan aangeven wat wel en niet gewenst is. Hierna volgt doorvoering en terugkoppeling van deze aanpassingen. Na de laatste revisieronde is het product of de dienst afgerond. Mochten er daarna onverhoopt nog wijzigingen plaats moeten vinden, zal hiervoor het besproken uurtarief gelden.

8.3 Nomad Design Online. geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet- courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

8.3      Nomad Design Online  is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

8.4 Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Nomad Design Online levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Nomad Design Online.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart Nomad Design Online van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

Opdrachtgever vrijwaart Nomad Design Online voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Nomad Design Online

8.6 Nomad Design Onlinezal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Nomad Design Online  Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Nomad Design Online  Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Nomad Design Online  is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Nomad Design Online gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het her ontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

8.7 Nomad Design Online is niet verantwoordelijk voor de SEO score en snelheid van uw website, tenzij daarvoor een overeenkomst is aangegaan omtrent verbetering hiervan.

 

 

9.  Oplevering en aanvaarding

 

9.1       Nomad Design Online zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

9.2 Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

9.3 Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

9.4 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal nl. zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Nomad Design Online doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren, tenzij anders overeengekomen.

9.5 Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Nomad Design Online gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Nomad Design Online.  zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.

9.6 Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Nomad Design Online gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Nomad Design Online  kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

9.7 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Nomad Design Online het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding.

 

 

10. Rechten van intellectueel eigendom

 

10.1 Nomad Design Online is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij overeengekomen is met Opdrachtgever, of die ten goede komen aan de te leveren Diensten.

10.2 De door Nomad Design Online ontwikkelde Werken blijven eigendom van Nomad Design Online, tenzij anderszins overeengekomen en vastgelegd in een contract. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

10.3 Alle Persoonsgegevens blijven eigendom van Opdrachtgever, afnemers van Opdrachtgever of eindgebruikers van de Dienst. Leverancier zal hierop geen eigendomsaanspraken doen en zal de Persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit geldt ook voor de afbeeldingen, video’s, teksten en andere door Opdrachtgever aangeleverde content.

10.4 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers en blijven bij hen berusten, ook nadat de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of Leverancier.

10.5 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

10.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

10.7 Indien Nomad Design Onlinemeer werk moet verrichten dan Nomad Design Online  had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Nomad Design Online gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.8 Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Nomad Design Online tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 

11. Gebruiksregels

 

11.1        Handelingen in strijd met de wet

Het is verboden Nomad Design Online websites te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

11.2        Ook is het verboden via Nomad Design Online websites verboden producten aan te bieden die:

 • in strijd zijn met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
 • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
 • ongevraagde commerciële communicatie bevat, waaronder maar niet uitsluitend bedoeld websites die onmiskenbaar gemaakt zijn ter promotie van een andere website;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
  • Ingrijpen

Wil het geval zo zijn dat bovenstaande regels worden overtreden, mag Nomad Design Online zelf ingrijpen en de overtreding stop zetten. We zijn gemachtigd de schade van de overtreding op u te verhalen, wij zijn gevrijwaard van de aansprakelijkheid hiervan.

11.4      Hinder en Schade

Indien Nomad Design Online opmerkt dat er hinder of schade ontstaat voor het functioneren van computersystemen of onze hosting, zijn wij bevoegd het gevaar te voorkomen, te stoppen en te repareren. Dit kan zijn door het overmatig versturen van e-mails of andere gegevens via onze server, het lekken van persoonsgegevens, verspreiden van virussen, trojans of vergelijkbare software.

11.5      Aangifte

Nomad Design Online is gerechtigd en verplicht aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

11.6      Excessief gebruik

Tenzij anders overeengekomen is er geen expliciete maximum aan de hoeveelheid inhoud, opslagruimte of dataverkeer. Indien de Opdrachtgever excessief veel gebruikt zal Nomad Design Online contact opnemen met de Opdrachtgever om een passende oplossing te vinden.

11.7       Externe hosting

Het is niet toegestaan een extern gehost domein om te leiden naar een Nomad Design Online website. Of andersom; om de door ons gehost en ontworpen website te tonen op een externe website.

11.8      Wijzigingen

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze diensten. Soms zullen voor dit doel aanpassingen worden doorgevoerd, wat mogelijk invloed heeft op uw website. Als dit grotere gevolgen heeft, zullen we u daarvan schriftelijk en tijdig op de hoogte stellen.

 

 

12.  Prijzen en betaling

 

12.1 Betaling vooraf in euro’s

Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met de factuur dient vooraf voldaan te worden. Opdrachtgever dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen tenzij anderszins overeengekomen.

Indien Opdrachtgever een vastgesteld aantal uren afneemt dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden vooraf voldaan te zijn.

12.2     Nomad Design Online  zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen per post of e-mail een factuur sturen aan Opdrachtgever.

 • De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien niet, of maar gedeeltelijk betaald wordt binnen deze termijn, zonder ons daarvan op de hoogte te stellen en nieuwe afspraken overeen te komen, zijn wij genoodzaakt de website ontoegankelijk te maken voor de Opdrachtgever. Tot aan de betaling voldaan is.

 • Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Nomad Design Onlinete melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Nomad Design Online  de melding heeft Indien na onderzoek van Nomad Design Online  blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 • Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en rechtszaken.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • Eens per kalenderjaar is Nomad Design Online. gerechtigd de gehanteerde tarieven van lopende contracten aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Nomad Design Online zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 • Alle prijzen die door Nomad Design Online worden gefactureerd of genoemd zijn exclusief belastingen (21%btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 • Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de Overeenkomst te voldoen aan Nomad Design Online Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
 • Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Nomad Design Online  volledig bewijs op.
 • Incasso Procedure

In geval van wanbetaling na een gesloten Overeenkomst, die zowel mondeling als schriftelijk bindend is, is Nomad Design Online genoodzaakt een incasso bureau in te schakelen of verdere gerechtelijke procedures in gang te zetten.  Nomad Design Online heeft het recht kosten gemaakt aan deze procedures te verhalen op de Opdrachtgever. Deze kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 1. incassokosten, bijkomende kosten voor bijvoorbeeld doorlopen van hostingservice, gemaakte uren voor het opstellen en documenteren voor de incasso/gerechtelijke procedure, verdere geleden schade;
 2. Vergoeding incassobureau: afdragen 15% van de som aan het incasso bureau. Deze 15% van de gehele som kan verhaald worden op de Opdrachtgever.

Hierover zal van tevoren duidelijk geïnformeerd worden om geschillen te voorkomen. Wanneer na deze betalingsherinnering betaling uitblijft, heeft Nomad Design Online het recht een derde partij in te schakelen bij het afhandelen van de betaling, waarvan de kosten op de Opdrachtgever verhaald zullen worden.

 

 

13.  Geheimhouding

 

13.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

13.2     Nomad Design Online mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

13.3 De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

 

14.  Aansprakelijkheid

 

14.1      Nomad Design Online is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

 • Iedere aansprakelijkheid van Nomad Design Onlinevoor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 • Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schade brengende feit zich voordeed, met een maximum van € 1000,- (exclusief btw). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nomad Design Online
 • De aansprakelijkheid van Nomad Design Online wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Nomad Design Online  direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Nomad Design Online ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nomad Design Online  in staat is adequaat te reageren. Door het dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 • Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
 • Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de Overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.
 • In geval van overmacht zijn wij niet verplicht te vergoeden voor ontstane schade. Denk hierbij aan storingen buiten ons bereik, uitvallen van internet, stroomstoringen, oponthoud in het vervoer of tekortkomingen van een derde partij.

 

15. Beschikbaarheid

 

15.1      Beschikbaarheid

Het team van Nomad Design Online heeft de intentie om een behulpvaardige, kundige beschikbaarheid te waarborgen. We proberen zo snel mogelijk te reageren op berichten, zeker voor technisch support. Nomad Design Online is echter niet aansprakelijk als er onverhoopt reactie uit blijft door bijvoorbeeld overmacht.

Werktijden:

Maandag t/m vrijdag 10:00 – 18:00

Met uitzondering van feestdagen en aangegeven vakanties.

 

 

16.  Slotbepalingen

16.1      Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Nomad Design Online gevestigd is.

 • Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per Smartphone, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 • De door Nomad Design Online ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Nomad Design Online steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
 • Wijziging van de voorwaarden 
  Nomad Design Online behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

17. Affiliate marketing

Affiliate-links en commissies

17.1. Onze website maakt gebruik van affiliate-links, waarvoor wij mogelijk een commissie ontvangen als er aankopen worden gedaan via deze links.

GreenGeeks

17.2. Wij selecteren zorgvuldig onze affiliate-partners en promoten alleen producten en diensten waar we volledig achter staan en die relevant zijn voor onze doelgroep.

17.3. Het gebruik van affiliate-links heeft geen invloed op de prijzen die je betaalt voor de producten of diensten die je via onze website aanschaft.

 

Transparantie en openbaarmaking

17.4. Wij streven ernaar om volledige transparantie te bieden aan onze lezers met betrekking tot onze affiliate-relaties.

17.5. We zullen duidelijk aangeven wanneer een link op onze website een affiliate-link is door middel van een affiliate-aankondiging.

17.6 Door het gebruik van onze website en het klikken op affiliate-links, begrijp je en stem je in met ons gebruik van affiliate-marketing.

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

17.7 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, levering of ondersteuning van producten of diensten die worden aangeboden door onze affiliate-partners.

17.8 Eventuele problemen, klachten of geschillen met betrekking tot aankopen via affiliate-links moeten rechtstreeks worden behandeld met de betreffende affiliate-partner.

17.9. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of claims die voortvloeien uit het gebruik van affiliate-links of het vertrouwen op informatie op onze website.

 

Privacy en gegevensverwerking

17.10 Wij delen mogelijk bepaalde gegevens met onze affiliate-partners om de effectiviteit van onze affiliate-links te meten en commissies te registreren.

17.11 We zullen persoonlijke gegevens altijd behandelen in overeenstemming met ons privacybeleid en de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Affiliate voor Nomad Design Online

17.12 Nomad Design Online biedt een affiliate-programma aan waarbij geïnteresseerde partijen de mogelijkheid hebben om samen te werken en commissie te verdienen door klanten naar onze diensten te verwijzen. Voordat je in aanmerking komt voor een commissie, dient er een contract te worden opgesteld en ondertekend tussen jou en Nomad Design Online. Het is belangrijk om te vermelden dat het ook is toegestaan om onze diensten gratis aan te bevelen zonder een commissie te ontvangen. We benadrukken echter dat het verstrekken van eerlijke en transparante aanbevelingen van essentieel belang is. We wijzen erop dat Nomad Design Online niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gevolgen of claims die voortvloeien uit de affiliate-activiteiten. Door deel te nemen aan ons affiliate-programma ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en erken je dat je volledig verantwoordelijk bent voor je eigen activiteiten en eventuele gevolgen die daaruit voortvloeien.

 

18. Tekst opdrachten

 

18.1 Copywriting en Contentwriting:

a. Onze copywriting- en contentwritingdiensten zijn bedoeld om hoogwaardige en relevante tekstinhoud te leveren voor jouw website, marketingmateriaal of andere doeleinden.

b. Wij streven ernaar om foutloze en goed geformuleerde teksten te leveren die voldoen aan de vereisten en richtlijnen die je hebt verstrekt.

c. Hoewel we ons best doen om originele en unieke content te creëren, kunnen we niet garanderen dat de geleverde teksten volledig vrij zijn van overeenkomsten met bestaande inhoud.

d. Je bent verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van de geleverde teksten voordat je ze publiceert of gebruikt. Eventuele wijzigingen of correcties dienen binnen een redelijke termijn te worden gemeld.

 

18.2 Vertalingen:

a. Onze vertaaldiensten zijn bedoeld om teksten van de ene taal naar de andere taal om te zetten met zo nauwkeurig mogelijke betekenisoverdracht.

b. Hoewel we ervaren vertalers in dienst hebben, kan het voorkomen dat bepaalde nuances of culturele aspecten niet volledig worden overgebracht.

c. We raden aan om de vertaalde tekst te controleren op juistheid en geschiktheid voordat je deze gebruikt of publiceert.

 

18.3 Image to Word Conversions:

a. Onze image to word conversion-diensten zijn bedoeld om tekst uit afbeeldingen te extraheren en om te zetten naar bewerkbare tekstbestanden.

b. We streven ernaar om een zo nauwkeurig mogelijke conversie te bieden, maar het resultaat kan afhankelijk zijn van de kwaliteit en leesbaarheid van de afbeelding.

c. Het is jouw verantwoordelijkheid om de geconverteerde tekst te controleren en te verifiëren voordat je deze gebruikt of publiceert.

d. Nomad Design Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geconverteerde tekst, aangezien de tussenpersoon/opdrachtgever verantwoordelijk is voor de uiteindelijke oplevering.

 

19. Building communities

 

19.1 Leden werven

Het is belangrijk om te benadrukken dat Nomad Design Online niet verantwoordelijk is voor het aantrekken van een specifiek aantal leden voor uw online community. Hoewel we ons uiterste best zullen doen om een kerncommunity op te bouwen en groei te bevorderen, kunnen we geen garantie bieden voor het aantal leden dat zich bij uw community zal aansluiten.

Het bouwen van een online community is een uitdagend proces dat veel tijd, moeite en doorzettingsvermogen vereist. Het vergt een nauwkeurig uitgewerkte strategie en de bereidheid om zich in te zetten voor de lange termijn. Hoewel we ons ervoor zullen inspannen om een succesvolle strategie te ontwikkelen en uit te voeren, kunnen we niet garanderen dat uw community onmiddellijk groot zal zijn. Dit is ook af te raden.We zullen ons uiterste best doen om uw community te promoten en aan te moedigen, maar de daadwerkelijke groei van uw community hangt ook af van externe factoren, zoals uw doelgroep, concurrentie en trends in uw branche. We kunnen niet voorspellen hoe snel uw community zal groeien en welke uitdagingen u onderweg kunt tegenkomen.

19.2 samenwerking team

Bij Nomad Design Online hebben we een team van experts dat gespecialiseerd is in community building en digitale marketing. We zullen onze expertise gebruiken om een effectieve strategie te ontwikkelen om uw community op te bouwen en te laten groeien. Dit kan onder andere bestaan uit het gebruik van sociale media, gerichte advertenties, content marketing en betrokkenheidsinitiatieven.

Het is belangrijk dat u als klant begrijpt dat het bouwen van een online community een doorlopend proces is dat tijd en geduld vergt. Het kan enige tijd duren voordat uw community de gewenste omvang bereikt. Het is essentieel om realistische verwachtingen te hebben en te begrijpen dat succesvolle community building een langetermijninspanning is.

Onze rol als Nomad Design Online is om u te ondersteunen en te begeleiden bij het opzetten en uitvoeren van uw community-strategie. We zullen u voorzien van inzichten, analyses en aanbevelingen om de effectiviteit van uw community te vergroten. Echter, de uiteindelijke uitkomst van uw community-building inspanningen ligt grotendeels in uw handen. Tenzij er een community manager aangewezen wordt. Deze dienst biedt Nomad Design Online ook.

Onthoud dat succesvolle community building een reis is, en Nomad Design Online zal naast u staan om u te begeleiden en te ondersteunen terwijl u uw community opbouwt en laat groeien. Laten we samen werken aan het creëren van een waardevolle en betrokken community voor uw doelgroep.

Scroll naar boven